วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

สมรรถนะรายวิชา

      1. ค้นคว้า จัดทำสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี
      2. นำเสนอโครงการ

คำอธิบายรายวิชา

      เป็นการฝึกให้นักศึกษารู้จักกับการค้นคว้าและแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี หรือแนวความคิดที่นักศึกษาจะค้นคว้าทดลองเอง รวมถึงการพัฒนางานทางอุตสาหกรรมหรืองานปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาต่างๆทางเทคโนโลยีไฟฟ้า ซึ่งนักศึกษาอาจจะทำคนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุม นักศึกษาจะต้องส่งรายงานและผ่านการทดสอบ

สมรรถนะรายวิชา
   1. วิเคราะห์กระบวนการควบคุมกระบวนการ
   2. คำนวณค่าปฏิกิริยาการควบคุมกระบวนการ
   3. ปรับตั้งค่าปฏิกิริยาการควบคุมกระบวนการ
   4. ทดสอบและสอบเทียบเครื่องควบคุมกระบวนการ
   5. หาข้อบกพร่องของกระบวนการ

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและฟังชั่นการใช้งานของเครื่องควบคุม การควบคุมระบบปิดและระบบเปิด กราฟการตอบสนองการควบคุมของสัญญาณ การควบคุมแบบป้อนกลับ การควบคุมป้อนกลับอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สอง การควบคุมแบบคาสเคด การควบคุมแบบอัตราส่วน การควบคุมแบบป้อนกลับล่วงหน้า การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบการควบคุมกระบวนการพร้อมทั้งเครื่องควบคุมกระบวนการและอุปกรณ์ช่วยในการควบคุม